Skip to main content
RASEINISTIKA

Trečias puslapis

Maironis. MokIMAGE0029slas – tai didžiausia galybė: neskelbtų tekstų fragmentai / Maironis; sudarė Aldona Ruseckaitė.- Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2013.- 24 p.: iliustr.

„Mokslas – tai didžiausia galybė" – antras sąsiuvinis, kuriame spausdinami Maironio neskelbti tekstai - Maironio kalbų fragmentai. Kalbos pasakytos bendraujant su Kauno kunigų seminarijos, kurios Rektoriumi buvo 1909–1932 m., auklėtiniais.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

dkMikalauskis, Evaldas. Maironis. Inspiracijos 2012: dailininko knyga / Evaldas Mikalauskis, Roberta Vasiliūnienė, Gintarė Norkienė; sudarytojas, dizaino autorius "Idėjų upė"; leidėjas Raseinių rajono savivaldybė.- Raseiniai: [s.n.], 2013.- 40 p.: ilustr.

Knygoje publikuojami trijų dailininkų kūriniai Maironio poezijos tema kartu su juos įkvėpusiais poeto posmais. Skirtingos atlikimo technikos darbuose – individualus santykis su Maironio poezija, nuspalvintas asmeninių jausmų ir refleksijų. Projekto kuratorius – Arūnas Kazlauskas.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

rdvRaseinių dekanato varpai ir vargonai: Skiriam Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejui, Raseinių dekanato 90 metų sukakčiai/ Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondas. – Raseiniai: M stilius, 2013.- 192 p.: iliustr.

Monografijoje pristatomas dar beveik netyrinėtas paveldas – Raseinių krašto šventovių varpai ir istoriniai vargonai. Knygoje atskleidžiama ne tik sudėtinga Raseinių dekanato bažnyčių varpų, bet ir pačių šventorių istorija.

Knygos ieškokite abonemente, Informacijos skyriuje ir kaimo filialuose

 

 

zvaŽemaičių vyskupijos aprašymas: su trimis nedideliais žemėlapiais, sudarytas katedros kanauninko Stanislovo Čerskio, teologijos daktaro, daugelio mokslo draugijų nario/ [vertėja Jadvyga Rauckienė].- Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013 (Vilnius: BALTO print).- 102, [2] p.

 

2013 metais minint Žemaičių Krikšto 600-ąsias metines ir rengiant šiam jubiliejui skirtą parodą, sumanyta į lietuvių kalbą išversti LNM rinkiniuose saugomą Žemaičių kapitulos kanauninko Stanislovo Čerskio parašytą ir 1830 m. Vilniuje išleistą knygelę Opis Źmudzkiey dyecezyi. Ši lakoniškai ir paprastai parašyta knygelė - tai pirmas bandymas apžvelgti Žemaičių vyskupiją ir ją pristatyti to meto visuomenei.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

zkpŽemaičių krikšto pėdsakais: piligrimų ir keliautojų vadovas / [tekstus parengė Rimantas Gudlinkis ir Vladas Liepuonius].- Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2013.- 151, [1] p.: iliustr., portr., žml.

Žemaičių Krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejui skirtame leidinyje – vadove pateikiama informacija piligrimams, ketinantiems aplankyti šventoves ir liaudies maldingumo vietas. Pateikiamos kelionių schemos: dešiniuoju ir kairiuoju Nemuno krantu, nuo Seredžiaus iki Lyduvėnų, nuo Kelmės iki Žemaičių Kalvarijos.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

Žemaičių krIMAGE0009ikštas: tyrimai ir refleksija / Lietuvių katalikų mokslo akademija; sudarė Darius Baronas.- Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2013.- 239, [1] p.

Knygoje skelbiami patys svarbiausi XV-XXI a. pradžios skirtingų laikotarpių ir įvairių istoriografinių tradicijų tekstai apie Žemaičių vyskupijos įkūrimą ir Žemaičių krikštą. Leidinys dedikuojamas Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų sukakčiai paminėti.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

Daujotytė-IMAGE0013Pakerienė, Viktorija. Boružė, ropojanti plentu: prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje / Viktorija Daujotytė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.- 374, [2] p.: iliustr., faks., portr.

Monografijoje tyrinėjami poeto, eseisto Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) kūrybos klodai. Knygoje atsispindi nuoširdus, artimas V.Daujotytės santykis su poetu ir jo kūryba, atsiradęs per ilgus bendravimo, susirašinėjimų, veikimo toje pačioje kultūrinėje terpėje metus. „Atminties archeologė", apmąstydama M. Martinaičio asmeninę visumą, daugiausia dėmesio skiria poezijai. Bet vertina ir jo publicistiką, eseistiką, vaidmenį viešajame gyvenime.

Knygos ieškokite abonemente ir Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0015Vaišvila, Alfonsas. Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI-XX a.): monografija. T. 1. Bendroji dalis / Alfonsas Vaišvila; Mykolo Romerio universitetas. – Vilnius: Mes, 2013. - 584 p.: iliustr., faks., portr., su priedais.

Knygoje atskleidžiama Šiluvos regiono dvarų raida XVI-XX a.: dvariečių priešistorė, dvarų pavadinimų etimologija, statistika, privatus dvarininkų gyvenimas, įvairios dvarų fundacijos ir aukos Šiluvos ir kitoms Lietuvos bažnyčioms. Analizuojami dvarininkų testamentai, jais paliekamas ūkinis turtas, ginkluotė, brangenybės, plačiai pristatomas regiono dvarų ūkinis gyvenimas, dvaro ir valstiečių santykiai, bajorų savivalės aktai, įvairios dvarų smukdymo formos, dvarų dalyvavimas 1831 ir 1863 m. sukilimuose, kultūriniame vietos žmonių gyvenime. Šios istorinės medžiagos pagrindu aptariama dvaro teisė, ją sudarančių teisės aktų rūšys, išskirtinis dvaro teisės vaidmuo statutinės teisės atžvilgiu ir kita. Knyga gausiai iliustruota.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje ir Kaulakių filiale

IMAGE0004Baužys, Petras. Tik su savo švaria kalba esu lietuvis / Petras Baužys. – Vilnius: Gairės, 2013. – 349 p.: iliustr.

Knygos autorius – lituanistas, Lietuvių kalbos draugijos Raseinių skyriaus įkūrėjas, daugelio rašinių kalbos kultūros tema autorius, sukūręs grožinės literatūros kūrinių: romanų, apsakymų, eilėraščių.

Į šią knygą sudėti įvairūs nesisteminiai patarimai, siūlymai bei pastabos dėl nepriekaištingo lietuvių kalbos vartojimo. Trumpais ir ilgesniais straipsneliais rodomi atvejai, kaip galima kiekvienam pakelti savo kalbėjimo ir rašto kultūrą, kad visų mūsų kalba pamažu taptų taisyklinga, žodinga, išraiškinga, švari nuo svetimybių, barbarizmų ar vertalų, gaivinama jos vartotojų kūrybiškumu ir pagarba gimtajam žodžiui.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

20143Survilaitė, Janina Irena. Pašnekesiai su Helvecija: iš šveicariško dienoraščio / Janina Survilaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 304 p.

Dvidešimt metų Šveicarijoje gyvenančios žurnalistės ir filologės Janinos Survilaitės šaknys – Raseinių rajone, Žieveliškių kaime. Naujoje autorės knygoje – pasakojimai apie Helveciją (senasis Šveicarijos pavadinimas). Pasak pačios autorės, „per du dešimtmečius, praleistus joje, jaučiau, kaip stipriai Šveicarija keitė mano mąstymą, santykį su pasauliu, savęs suvokimą. Šioje knygoje ir rūpėjo atskleisti, kokius dvasinius turtus spinduliuoja kalnų šalies piliečiai, sugebėję subręsti neutralumo ir nepriklausomybės būviui".

Knygos ieškokite Abonemente ir Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0010Navakauskienė, Marijona Birutė. Betygalos krašto legendų keliais: vietovardžių kilmės aiškinimai / Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė. – Kaunas: AB „Aušra", 2013. – 100 p.: iliustr.

Knygos autorė – kraštotyrininkė, muziejininkė, ilgus metus rinkusi kraštotyrinę medžiagą, užrašiusi daug Betygalos krašto legendų. Knygoje yra ne tik surinktų, bet ir autorės atkurtų vietovardžių kilmės aiškinimų, pagal vietinių gyventojų pasakojimus sukurtų pasakų. Knyga skiriama Betygalos 760 metų jubiliejui.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje ir Betygalos filiale