Skip to main content
RASEINISTIKA

Aštuntas puslapis

 

201412Svarinskas, Alfonsas

Nepataisomasis: atsiminimai / Alfonsas Svarinskas.- Vilnius: „Versmės“ leidykla, 2014.- ISBN 978-9955-589-90-7

D.1. – 2014.- 296 p.: iliustr. – Asmenvardžių r-klė: p. 289 – 295.

Monsinjoro Alfonso Svarinsko pirmoji atsiminimų dalis, kurioje aprašomas savo 40-ies gyvenimo metų laikotarpis nuo vaikystės iki 1965-ųjų: šeima, mokslai, du rūstūs kalinimo laikotarpiai, kunigystės šventimai ir tarnystė pirmosiose parapijose.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje ir Viduklės filiale

 

 

201412Valenčius, Jonas

Dienos ir metai / Jonas Valenčius.- Vilnius: BMK, 2014.- 191,[16] p. : iliustr.

Atsiminimų knygoje Jonas Valenčius (g.1930) pasakoja savo šeimos ir savo gyvenimo istoriją: nuo vaikystės Užumedžio kaime (Viduklės sen.) prieškaryje, suėmimo 1948-ųjų vasarą, tremties Vorkutoje, Taišete, gyvenimo Vilniuje.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos abonemente ir Informacijos skyriuje 

 

 

 

201412Ambrozaitis, Kazys

Būna ir taip / Kazys Ambrozaitis. – Vilnius: Leidėjas, 2014.- 78 p.

Autobiografinio pobūdžio žymaus kraštiečio Kazio Ambrozaičio knyga, kurioje ne tik istorines realijas, bet ir gyvenimišką patirtį atspindintys profesoriaus prisiminimai nukelia skaitytoją tiek į laisvą prieškario Lietuvą, tiek į sovietinį laikotarpį su jo peripetijomis.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir Ariogalos, Nemakščių, Viduklės, Paupio, Užkalnių filialuose

 

 

 

201412Laurinavičius, Jonas

Kaip gyvi, man kurso draugai? Ketvirtoji knyga / Jonas Laurinavičius. – Kaišiadorys: Kaišiadorių literatų klubas „Gija“, „Printėja“, 2014. – 186 p.: iliustr.

Ketvirtojoje žurnalisto Jono Laurinavičiaus knygoje - prisiminimai, pasakojimai apie 1959 m. įstojusius ir 1964 m. baigusius Vilniaus universitetą studentus lituanistus, tarp kurių ir Česlovas Kalenda bei Marcelijus Martinaitis – kilę iš Raseinių krašto.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje

 

 

 

201412Danauskas, Jonas

Kur jūros vėjas girių viršūnėse = Where the sea wind rushes over the tree tops: [fotoalbumas] / Jonas Danauskas, Selemonas Paltanavičius; [vertėjas į anglų kalbą Arvydas Vogulis].- Vilnius: Ex Arte, 2014.- 150, [6] p.: iliustr.

Šios knygos sudarytojas ir fotografas - Jonas Danauskas. Tekstų - trumpų pasakojimų apie Pajūrio ir Pamario girias autorius - Selemonas Paltanavičius. Gausiai iliustruotoje fotografijomis knygoje pasakojama apie miškų struktūrą, dydį, medžius galiūnus, apie Šilutės rajone esančius miškus, Nemuno Deltą ir jos girias, Aukštumalos pelkę, kt.
Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje

 

 

201412

Eina garsas: nauji Maironio skaitymai: straipsnių rinkinys / [sudarytojas ir redaktorius Manfredas Žvirgždas]; [redakcinė kolegija: Laimutė Adomavičienė … [et al.].- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014 (Vilnius: Petro ofsetas).- 329, [1] p., [12] iliustr. lap.: iliustr.

Šis straipsnių rinkinys, kurio tekstų ištakos neretai slypi 2012 m. Lietuvių literatūros instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos „Maironis ir jo epocha“ pranešimuose, atspindi siekį toliau aiškintis, ką šiandien reiškia Maironio poetika, kokius iššūkius kelia jo tekstai, kaip kinta jo skaitymo strategijos. Įsitikinama, jog tikrai vis dar eina garsas, ir mes, skaitytojai, nepraradome interpretacinio ryšio su klasikiniais, chrestomatiniais tekstais. Šaltinis

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos abonemente ir Informacijos skyriuje 

 

 

201412Smitrius, Vytautas

Mes nemirę: [leidinys apie partizaninį judėjimą Prisikėlimo apygardoje ir jo dalyvius, apie Raseinių krašto žmonių kultūrinę veiklą 1988-2013 m.] / Vytautas Smitrius, Viktoras Šniuolis.- Kaunas [i.e. Ariogala, Raseinių r.]: V. Smitrius, 2014 (Kaunas: Morkūnas ir Ko).- 607, [1] p.: iliustr., faks., portr.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

 

201412Kaluškevičius, Benjaminas

Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas, Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas.- Vilnius: Diemedis, 2004-2014.- 2 kn.: iliustr., portr.

Bibliografinis žinynas skirtas lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo šimtmečiui. Įrašyta 6131 pavardė asmenų, kurie 1864-1904 metais organizavo draudžiamosios lietuvių spaudos leidimą užsienyje, jos gabenimą per sieną ir platinimą Lietuvoje. Nurodyti visi žinomi asmenys iš kurių buvo atimti lietuviški spaudiniai, pateikiami knygnešių, jų rėmėjų, slaptų lietuviškų mokyklų mokytojų svarbiausi biografijų faktai, aprašoma jų veikla.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos skaitykloje ir Informacijos skyriuje 

 

 

201412Maironis

Skristi į idealų ir grožio sritį / Jonas Mačiulis-Maironis; [parengė Aldona Ruseckaitė].-  Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2014 (Kaunas: Morkūnas ir Ko).- 19, [1] p.: iliustr., faks., portr.

Penktas sąsiuvinis, kuriame publikuojami Maironio neskelbti tekstai - kalbos, pasakytos šventinant įvairius pastatus: muziejus, banką, bažnyčią.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos abonemente, Informacijos skyriuje bei Betygalos filiale

 

 

 

201412Maironis

Širdies lavinimas / Jonas Mačiulis-Maironis; [parengė Aldona Ruseckaitė].- Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2014 (Kaunas: Morkūnas ir Ko).- 19, [1] p.: iliustr., faks., portr.

Tai ketvirtas sąsiuvinis, kuriame spausdinami 1917–1922 metų fragmentai neskelbtų kalbų, pasakytų Maironio bendraujant su Kauno kunigų seminarijos, kurios Rektoriumi buvo 1909–1932 m., auklėtiniais. Šiame sąsiuvinyje spausdinami 1925–1931 metų iki šiol neskelbtų tokio pobūdžio tekstų fragmentai.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos abonemente, Informacijos skyriuje  bei Betygalos filiale